OUDEREN

De zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren

In de praktijk wordt de zorgbehoefte van ouderen in kaart gebracht door een verpleegkundige. Hij kan helpen eventueel nodige zorg in te zetten. Hiertoe overlegt hij met andere zorgverleners. Alle bezoeken worden gepland in overleg met de huisartsen en ook met hen nabesproken. U blijft de huisartsen zelf uiteraard ook zien. Heeft u behoefte aan een bezoek van deze verpleegkundige, neemt u dan gerust contact op.

Waarom een Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen?

Het aantal thuiswonende mensen met chronische ouderdomsziekten neemt de komende jaren sterk toe. De verslechterende gezondheidstoestand bij deze ouderen brengt beperkingen met zich mee die kunnen leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid. Dit vraagt om proactieve, gestructureerde zorg voor ouderen en een doelmatige samenwerking binnen de eigen regio. Ondanks deze aanpak zullen crisissituaties niet voorkomen kunnen worden. Het hebben van een netwerk met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde (SO), wijkverpleging, apotheker, sociaal wijkteam) is daarom van groot belang is.

Doel zorgprogramma 

Het doel van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen is om de kwetsbare oudere zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig thuis te laten wonen, met een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. De zorg wordt daarbij zo georganiseerd dat het voor de huisarts mogelijk is om de zorg aan deze groep mensen te leveren. Hiervoor is proactieve, gestructureerde en integrale zorg nodig, waarbij de oudere centraal staat en de verschillende zorgverleners optimaal samenwerken in een netwerk.

Formeren kernteams

Om dit te bereiken, zullen we rondom een kernteam formeren. Een kernteam bestaat o.a. uit de huisarts, de praktijkondersteuner huisarts (POH), de wijkverpleging, de specialist ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur. Een kernteam wordt georganiseerd rondom ongeveer 350 ouderen. 

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

HADOKS faciliteert huisartsen op de volgende manieren:

  • Begeleiding en advies van een kaderarts en consulent ouderengeneeskunde:
    • Implementeren of continueren van het zorgprogramma;
    • Opzetten van een kernteam rondom de huisartsenpraktijk;
    • Scholing voor huisartsen en POH’s.
  • Het beschikbaar stellen van een digitaal communicatieplatform rondom kwetsbare ouderen, waar o.a. de patiënt/mantelzorger, huisarts, POH, SO en wijkverpleging toegang toe hebben.